Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 सहकारी क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

सहकारी क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

2 ADS प्रगति- २०७७।७८

.

3 ADS orientation 1

.

4 ADS Nepali Volume 1 & 2_compressed

.

5 ADS English Volume 1 & 2_compressed

.

6 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, 2078 (पहिलो संशोधन)

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, 2078 (पहिलो संशोधन)

7 सहकारी संघ संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

कृषि मन्त्रालय

8 स्वत् प्रकाशन ( Proactive Disclours)

स्वत् प्रकाशन ( Proactive Disclours)

9 प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (भे.अ.त.प.से.वि. केन्द्र धनकुटा)

प्रस्तावहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन तथा सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (भे.अ.त.प.से.वि. केन्द्र धनकुटा)

10 प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)

प्रस्तावकहरु संझौता गर्न आउने वारे सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2079-02-11)

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.