Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 आ.ब. २०८०/८१ को माघ महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी

आ.ब. २०८०/८१ को माघ महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी 

2 "प्रदेशमा उत्पादित घ्यू तथा धुलो दुध निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान" कार्यक्रमका लागि निवेदनको ढाँचा

निवेदनको ढाँचा 

3 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (दोश्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८०

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान (दोश्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८०

4 सहकारी क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

सहकारी क्षेत्रमा प्रदान गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

5 ADS प्रगति- २०७७।७८

.

6 ADS orientation 1

.

7 ADS Nepali Volume 1 & 2_compressed

.

8 ADS English Volume 1 & 2_compressed

.

9 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, 2078 (पहिलो संशोधन)

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, 2078 (पहिलो संशोधन)

10 सहकारी संघ संस्था संचालन, अनुगमन तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८

कृषि मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.