Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, 2077

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन, 2077

2 प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, 2077

प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, 2077

3 प्रदेश नं. 1 निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, 2077

प्रदेश नं. 1 निजी तथा साझेदारी फर्म दर्ता ऐन, 2077

4 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

5 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

कृषि मन्त्रालय

6 कटहरी फलफुल तथा थोक बजार सञ्चालन नियमावली, २०७७(पहिलो संशोधन सहित)

कृषि मन्त्रालय

7 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७८

कृषि मन्त्रालय

8 प्रदेश_कृषि_व्यवसाय_प्रवर्द्धन_अनुदान_नियमावली_२०७८_राजपत्र

कृषि मन्त्रालय

9 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान(पहिलो संशोधन) नियमावली, 2078

कृषि मन्त्रालय

10 प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान मापदण्ड, २०७८

कृषि मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.