Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 सहकारी संघसंस्था एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

2 सहकारी सिक्षा, तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७

उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.