आ.व. २०७९ /८० को कृषि अनुदानको विवरण

1 month ago

सूचनाको हक सम्वन्धी स्वतः प्रकाशन (२०८० बैशाख-असार)

1 month ago

५ बर्षको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/०७५ - २०७८/७९)

4 months ago

2075 - 76 को अनुदानको विवरण

7 months ago

2077 - 78 र 2078 - 79 को अनुदानको विवरण

7 months ago

summary of annual report 2076-77

7 months ago

आ.व. २०७८ -७९ मा कृषि मन्त्रालय, विराटनगर र मातहतका कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानको विवरण

7 months ago

आ.व. 2076-77 मा कृषि मन्त्रालय, विराटनगर र मातहतका कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानको विवरण

7 months ago

आ.व. २०७७ - ०७८ मा कृषि मन्त्रालय, विराटनगर र मातहतका कार्यालयले वितरण गरेको अनुदानको विवरण

7 months ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.